slovensky | english
Zväz celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

ZCPP-SR je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a plne samostatná záujmová organizácia. Združuje právnické a fyzické podnikateľské subjekty celulózo-papierenského priemyslu a príbuzných odvetví. Je podnikateľskou a zamestnávateľskou reprezentáciou slovenského priemyselného odvetvia výroby a spracovania celulózy, papiera, lepenky, kartonáže, tissue, hygienických výrobkov a potlače.

ZCPP bol založený 29.11. 1996 v Ružomberku. Má svoje orgány: Valné zhromaždenie, Predstavenstvo, Dozornú radu, Odborné skupiny a Sekretariát. ZCPP je členom Asociácie Zamestnávateľských Zväzov a združení. Spolupracuje s vybranými zahraničnými partnerskými zväzmi. Vo svojej práci sa riadi plánom činnosti a programovými cieľmi na jednotlivé roky.

ZCPP je organizáciou rámcovo usmerňovanou Stanovami Zväzu, Rokovacím poriadkom Predstavenstva a rokovacím poriadkom Dozornej rady.
© 2024 ZCPP