slovensky | english
Programové ciele zväzu

Cieľom Zväzu je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov, zastupovať ich vo vzťahu k odborom, ostatným zamestnávateľským zväzom, Asociácií zamestnávateľských zväzov, združení, ministerstvám, vláde, parlamentu, zväzom a organizáciám v zahraničí a iným právnickým a fyzickým osobám. Medzi najdôležitejšie ciele patria:
 • pripomienkovanie nových zákonov v oblasti finančnej, daňovej, colnej a cenovej politiky štátu
 • pripomienkovanie nových zákonov v oblasti poisťovacích a ekologických zákonov a OBP
 • koncipovanie a pripomienkovanie podmienok v oblasti exportnej a úverovej politiky, platobných podmienok a antidumpingu
 • pripomienkovanie zákonov a opatrení o odpadoch, obaloch, lesnom a vodnom hospodárstve, energetiky a dopravy
 • v oblasti pracovno-právnej, uzatváranie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, vrátane väzieb na mzdovú reguláciu a novozavádzané dôchodkové pripoistenie
 • spolupráca pri tvorbe a novelizácii právnych predpisov, súvisiacich s podnikateľskou aktivitou v oblasti normalizácie a certifikácie, v súlade s platnými normami EÚ a CEPI
 • obchodná, ekonomická a spoločenská propagácia odvetvia v tuzemsku a v zahraničí
 • poskytovanie odborných, informačných, analytických, konzultačných, právnych a poradenských služieb členom
 • vypracovanie koncepcie odborného školstva a zvyšovania kvalifikácie
 • vypracovanie štatististických údajov vybraných ukazovateľov výroby, v súlade s ukazovateľmi, platnými pre EÚ
 • nadväzovanie vzťahov so zahraničnými organizáciami a zväzmi
 • ovplyvňovanie a prerokovávanie stratégie technického a investičného rozvoja celulózo-papierenského priemyslu na Slovensku
 • organizovanie tématických konferencií, seminárov a stretnutí so zaslúžilými pracovníkmi odvetvia
 • koordinovanie spoločných postupov v oblasti rozhodujúcich surovinových vstupov a výstupov
 • vypracovanie štúdie o odpadových vodách aštúdie o výskyte a využití starého papiera
 • vypracovanie štatistických ročeniek odvetvia

© 2023 ZCPP