slovensky | english
Orgány

Ing. Miroslav VAJS
prezident ZCPP SR

EKOINVEST a.s., Bratislava
Tel.: 048 43 22 210


V roku 1979 absolvoval Strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave. V rokoch 1990-1992 si vysokoškolské vzdelanie doplnil štúdiom na HSG v St. Gallen, Švajčiarsko. V roku 1979 nastúpil do Harmaneckých papierní, kde postupne praoval migliori orologi replica v odbore tech. rozvoja, v rokoch 1986-1989 bol vedúcim projektu "Modernizácia výroby hygienických papierov". V roku 1990 sa stal výrobným námestníkom a od 28.2.1990 podnikovým riaditeľom. od 1.1.1991 pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa. Je podpredsedom predstavenstva akciovej spoločnosti a členom predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Je ženatý a má dve deti.


Ing. Vladimír Krajči
vice-prezident ZCPP SR

Mondi SCP, a.s.
Ružomberok

Tel: 044 436 2350,
e-mail: vladimir.krajci@mondigroup.com

V roku 1992 ukončil štúdium na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave - katedra chémie, technológie dreva, vláknitých materiálov a kompozitov. Po ukončení vysokej školy v roku 1992 nastúpil do Severoslovenských celulózok a papierní v Ružomberku, kde pracoval v rôznych funkciách, ktoré vyžadovali organizačné, technické, teoretické a praktické vedomosti. Postupne pôsobil ako asistent na odbore výskumu a vývoja, nábehový technik novej technológie na celulózke, riaditeľ Regenerácie a od roku 2010 zastáva funkciu riaditeľa pre výrobu celulózy v Mondi SCP, a.s. Je ženatý a má tri deti.
Ing. Ľubomír Kotulač
vice-prezident ZCPP SR

Výrobno technický riaditeľ Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulozka 3494, 011 61 Zilina, Slovakia


Tel.: +421 41 51 21 320


Od 1983 – 1987 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave Chemicko technologickej fakulte.
Po ukončení VŠ nastúpil do našej spoločnosti ( toho času Chemicelulóza , š.p. ), kde pracuje až do súčasnosti . V roku 1987 bol zaradený na funkciu majster na úseku výroby celulózy a následne pracoval ako vedúci prevádzky výroby buničiny. Od roku 1994 pracoval ako vedúci výroby tissue papiera a spracovania zberového papiera.Od 1.5.2003 pracuje ako výrobno – technický riaditeľ .
Na základe jeho odborných pracovných skúseností od 1.6.2008 do 31.8.2009 pracoval ako výrobno technický riaditeľ v Metsa Tissue Poľsko - Krapkowice. Od 1.7.2010 je výrobno – technickým riaditeľom pre MT Poľsko a pre Žilinu.
Je ženatý a má 3 deti.
Ing Juraj DLHOPOLČEK
generálny sekretár ZCPP SR

Banská Bystrica
Tel.: 048 41 23 776


Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1965 na SVŠT - Elektrotechnickej fakulte, smer Výroba a rozvod elektrickej energie. Do roku 1970 pracoval ako energetik v n.p. TATRA Kopživnice, závod Bánovce nad Bebravou. V rokoch 1971-1974 pracoval ako vedúci PSV Agrostav Topoľčany, stredisko Rybany. Od roku 1975 pracoval na Generálnom riaditeľstve Slovcepa, na technickom a neskôr na výrobnom úseku ako referent špecialista, vedúci oddelenia a vedúci odboru. Po likvidácii Generálneho riaditeľstva pracoval v Združení podnikov Celulózo-papierenského priemyslu v Banskej Bystrici ako vedúci odboru doško?ovania. Od roku 1992 do 31.12.1996 bol súkromným podnikateľom.
Ing. Ján ŠIMALČÍK
predseda Dozornej rady ZCPP SR

Inžinierská kancelária Celprojekting,s.r.o.
Tel.: 0905 785 958
mail.: simalcik@celprojekting.sk

V roku 1976 absolvoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpil do funkcie projektant-statik. Postupne prešiel funkciami zodpovedný projektant a vedúci projektant. V roku 1990, po konkurze získal miesto riaditeľa š.p. Celprojekt. Transformáciou š.p. na akciovú spoločnosť bol menovaný generálnym riaditeľom.
V súčasnosti - od roku 2000 replique montre pas cher je majiteľom a konateľom Inžinierskej kancelárie Celprojekting, s.r.o. , ktorá vykonáva projekčnú a inžinierskú činnosť hlavne relojes de imitacion v oblasti cel.pap.priemyslu a energetiky
Je členom rôznych komisií pri mestskom zastupiteľstve v Ružomberku. Je ženatý, má tri deti.
Ing. Ján IĽKO
Člen dozornej rady ZCPP SR, Člen predstavenstva BUKOCEL, a.s. Hencovce

BUKOCEL, a.s. Hencovce
Tel. 057/441 3032
email: ilko@bukoza.sk

Po ukončení gymnázia nastúpil na HF VŠT Košice, ktorú v roku 1979 úspešne ukončil štátnou záverečnou skúškou. Po ukončení vysokej školy 16.07. 1979 nastúpil ako absolvent na úsek hlavného mechanika. Po ukončení ZVS v rokoch 1979 – 1980 sa opäť vrátil do BUKÓZY Vranov na úsek HM. V roku 1981 prešiel pracovať na celulózku, úsek údržby, ako samostatný technológ údržby. Od roku 1983 až 1994 vykonával funkciu hlavného replicas de relojes mechanika na tejto prevádzke. Od decembra 1994 vykonával funkciu riaditeľa DCHV
a potom od 1.05. 1997 BUKOCELU, a.s. Od 17.09. 2007 je členom predstavenstva všetkých akciových spoločností BUKÓZA Holding. Je ženatý a má tri deti.
Ing. Štefan BOHÁČEK, PhD.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚPC a.s., Bratislava

VÚPC a.s., Bratislava
Dúbravská cesta 14
Tel.: + 421 903715 865
E-mail.: bohacek@vupc.sk


V roku 1987 absolvoval štúdium na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpil na VÚPC Bratislava. V rokoch 1993 až 1995 pracoval na rôznych domácich a zahraničných projektoch ako vedúci projektu. V roku 1995 sa stal vedúcim Odboru automatizácie a chemického inžinierstva VÚPC. V roku 1997 ukončil svoje doktorandské štúdium na CHTF STU, obhájil svoju dizertačnú prácu a získal doktorát z filozofie - titul PhD. Začiatkom roku 1997 bol zvolený za predsedu predstavenstva a vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa VÚPC a.s. Bratislava. Je predsedom Rady riaditeľov Centra pre rozvoj drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenskeho priemyslu SR, vice-prezidentom Společnosti průmyslu papíru a celulózy a členom dozornej rady Zväzu celulózo-papierenskeho priemyslu SR. Je členom predstavenstva CEPI (Confederation of European Paper Industries). Je členom CEPI-ADG. Je ženatý a má dve deti.


© 2023 ZCPP